?

Nápověda aplikace Geoportálu DMVS

GEOPORTÁL DMVS KRAJE VYSOČINA

Uživatelská a systémová dokumentace pro Geoportál Kraje VysočinaÚvod

Aktualizace dokumentace proběhla na základě technologického upgradu mapové komponenty z původní technologie Microsoft Silverlight na technologii JavaScript. Technologická změna je zásadní a na jedné straně přináší benefity a to hlavně bezproblémové fungování ve všech typech internetových prohlížečů, na druhé straně došlo u některých nástrojů ke změnám v ovládání se zachováním podstaty funkčnosti.

Přehled změn v mapové komponentě oproti předchozí verzi, které jsou promítnuty do kapitoly Mapa:

 • nový vzhled mapy a ovládacích prvků
 • nepodporování kopírování do schránky a ze schránky z bezpečnostních důvodů pomocí ovládacích prvků (kopírování je zachováno pomocí kombinace kláves CTRL+C, CTRL+V)
 • ovládací prvky byly změněny na stavové, které vyžadují zapnutí / vypnutí, jinak běží v kontinuálním módu
 • zobrazení legendy v nástroji Obsah mapy v nestrukturované podobě v záložce Legenda, ve strukturované podobě v záložce Tabulka obsahu
 • podpora zobrazení variant symboliky u mapových služeb WMS není zatím implementována
 • výběr soubor z disku je k dispozici pro Shapefile. Soubor je vkládán ve formátu ZIP
 • informace o objektu – při spuštění nástroje je zapnutý ovládací prvek, který umožňuje okamžitou práci bez nutnosti nastavení. Pro práci s mapou je nutno ho vypnout
 • informace o objektu – navíc možnost získání informací pomocí Typu hledání: linie, kruh
 • měření – možnost měření kruhové vzdálenosti není zatím implementována
 • měření – délky jednotlivých úseků se zobrazují na kurzoru myši
 • tisk – náhled mapy je součástí nástroje, mapa je interaktivní, uživatel si může nastavit jinou oblast tisku než má zobrazenou v mapě
 • tisk – náhled mapy zatím nereaguje na nastavení šířky / výšky papíru
 • tisk - JavaScript z bezpečnostních důvodů neumožňuje přímý tisk na tiskárnu, je umožněn tisk do formátu PDF, navíc oproti předchozí verzi do dalších formátů - PNG, JPG, GIF
 • editace – není zatím implementován kontinuální mód umožňující opakované vytváření nových prvků
 • fulltext – nově implementováno vyhledávání dat z RUIAN a je vytvořena geokódovací služba, která pracuje s definičními body. Není zatím podporována možnost zadání souřadnic pro vyhledání místa v mapě

V následujících kapitolách je popsáno ovládání jednotlivých částí portálu.

Registrace a přihlášení uživatele

Registraci provedete kliknutím na odkaz "Registrovat se", které se nachází v pravé horní části okna vedle odkazu pro přihlášení.

Odkaz na registraci uživatele

Zobrazí se formulář pro registraci uživatele. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou. Po vyplnění a odslání přijde na zadaný email potvrzovací mail s možností aktivace účtu. Po aktivaci účtu se uživatel může přihlásit.

Registrace uživatele

Pro přihlášení uživatel využije přihlašovací formulář.

Formulář pro přihlášení uživatele

Mapa

Mapová komponenta použitá v tomto systému umožňuje kromě základních mapových operací jako je změna měřítka, posun, změna mapové kompozice nebo měření vzdáleností a ploch také rozšířenou funkčnost určenou k vytváření vlastních mapových kompozic, přidávání nových vrstev do mapy, analytické úlohy s daty, editaci dat, zakreslování poznámek do mapy apod. Podrobněji je funkčnost popsána v následujících podkapitolách. Funkční prvky mapy (mapové nástroje) jsou umístění v horní části mapového okna ve formě ovládacích prvků.

Základní ovládání mapy

V levém horním rohu mapy se nachází základní ovládací prvky sloužící k přiblížení mapy, oddálení mapy a tlačítko „domů“, které po kliknutí zobrazí výchozí rozsah mapy.
Přiblížení nebo oddálení mapy lze provést též pomocí rolování kolečkem myši.
Definovat budoucí rozsah mapového pole pomocí pravoúhelníku je možné přidržením tlačítka SHIFT se současným tažením myší nad mapou se stisknutím levého tlačítka myši.
Posunout výřez mapy lze tažením myší nad mapou se současným držením levého tlačítka myši.

Základní ovládání mapy

Nad pravou horní částí mapy je umístěn odkaz umožňující zvětšení mapy na celé okno internetového prohlížeče. Dále je možné použít klávesu F11 pro zobrazení celého okna na celou obrazovku (skrytí ovládacích prvků internetového prohlížeče).

Ovládací nástroje pro zvětšení, resp. zmenšení mapy

V pravém dolním rohu je možné kliknutím na tlačítka zobrazit / skrýt přehledku. V ní je šedým pravoúhelníkem znázorněno aktuální území podrobněji zobrazené uvnitř hlavního mapového pole. Zobrazené území v tomto pravoúhelníku lze dynamicky měnit přidržením levého tlačítka myši (či kolečka myši) a jejím tažením po tomto pravoúhelníku, kdy se v mapovém poli po puštění levého tlačítka myši zobrazí aktuální území odpovídající území uvnitř šedého pravoúhelníku.

Přehledová mapa

V levém dolním rohu je umístěno grafické měřítko mapy spolu s rozevírací nabídkou různých mapových měřítek, ve kterých je možné si mapu prohlížet. K dispozici je v této nabídce celkem 12 úrovní měřítka mapy.

Grafické měřítko mapy

Obsah mapy

Ikona pro nástroj Obsah mapy

Nástroj Obsah mapy slouží pro práci s mapovými vrstvami a je tvořen záložkami:

Legenda

Pod záložkou Legenda je zobrazena legenda pro vrstvy, které se aktuálně zobrazují v mapovém poli.
Zobrazení legendy se mění spolu se zapínáním/vypínáním vrstev v záložce Tabulka obsahu.

Legenda

Tabulka obsahu

Zde je uveden seznam vrstev, které jsou do mapy připojeny. Pořadí v tomto seznamu směrem shora dolů určuje pořadí vrstev při jejich zobrazení. Pořadí těchto vrstev je možné měnit přetažením myší jedné vrstvy nad / pod druhou, podle preferencí uživatele.
Tabulka obsahu
Tabulka obsahuje ovládací prvky, které umožňují:

 • Vypnutí / zapnutí zobrazení vrstvy – u každé vrstvy je zatržítko; pokud je zatrženo, vrstva se zobrazí v mapě. V opačném případě je vrstva ze zobrazení vynechána. Tato zatržítka se objevují i v rámci dílčích prvků jedné tematické vrstvy (viz vrstva „Hranice řešeného území“ na obrázku). Je tak možné si v mapě zobrazit pouze některé prvky z konkrétní tematické vrstvy, namísto kompletně všech.
 • Zobrazení plného rozsahu – ikona Zobrazení plného rozsahu se zobrazí plný rozsah území, na které se mapová služba vztahuje.
 • Odebrání služby ze zobrazení – ikona Odebrat službu ze zobrazení se odebere služba ze zobrazení v mapě. Opětovné přidání lze provést několika způsoby, záleží na tom, o jakou službu se jedná.
 • Některé služby lze přidat prostřednictvím zadání jejího URL. Jiné jsou ukryty v předdefinovaných mapových službách, viz další podkapitola.
 • Zobrazení základních metadat – ikona Zobrazení základních metadat je možné si k dané mapové službě zobrazit základní metadata. Metadata se zobrazí na záložce Základní metadata v rámci nástroje Obsah mapy. Odtud je dále možné přejít na detailní metadata v katalogu.
 • Zobrazení licenčních podmínek – ikona Zobraziení licenčních podmínek je možné zobrazit licenční podmínky vztahující se k dané mapové službě. V případě, že licenční podmínky nejsou ke službě nadefinovány, tlačítko se u mapové služby nezobrazuje.
 • Nastavení průhlednosti služby – posuvníkem pod názvem služby ovládáte její průhlednost. Výchozí nastavení je 100% neprůhledná.

Přidání dat ze seznamu

Jedním ze způsobů, jak přidat konkrétní mapovou službu do obsahu mapy, je možnost přidání předdefinovaných mapových služeb ze seznamu Přidání dat ze seznamu. Postup přidání mapové služby je následující:

 • Levým tlačítkem myši vyberete konkrétní mapovou službu.
 • Dvojklikem, nebo kliknutím na volbu Přidat službu zvolenou mapovou službu přidáte do obsahu mapy.
Přidání dat ze seznamu

Přidání libovolné služby

Druhý způsob, jak přidat konkrétní mapovou službu do obsahu mapy, je popsán v této podkapitole.
Do obsahu mapy je možné přidat jakoukoliv mapovou službu pomocí zadání URL adresy služby. V rámci dialogového okna je dále možné upřesnit, o jaký typ mapové služby se přesně jedná. Může to být služba ve formě klasické WMS mapy, mapa ve formě rastrových dlaždic, atd. jak ukazuje obrázek vpravo. Rovněž je možné zadat, aby geoportál automaticky rozpoznal typ mapové služby podle jejího URL, což je implicitní stav.

Přidání libovolné služby

Postup přidání libovolné služby je následující:

 • Vložte adresu URL (pomocí kombinace kláves CTRL+V) požadované mapové služby a dále případně zvolte konkrétní typ služby. V opačném případě vyberte volbu „automaticky rozpoznávat“
 • Kliknutím na volbu Přidat službu přidáte službu do obsahu mapy.

TIP: Přidání tilované mapové služby, která má předpřipravená jiná měřítka než jsou aktuálně v mapě, je nutné přidat jako typ „MapServer Dynamic“ nebo využít možnost „automaticky rozpoznávat“.

Součástí přidání libovolné služby je možnost vložit soubor formátu Shapefile do mapy. Vybraný soubor musí být vkládán v ZIP formátu (musí obsahovat minimálně soubory SHP, DBF). Ze seznamu je možné také vybrat souřadnicový systém shapefile – to je nutné v případě, že jsou data v jiném souřadnicovém systému než aktuální mapa.

Přidání souboru Shapefile

Mapové kompozice

Geoportál nabízí přehled vytvořených veřejně dostupných mapových kompozic.
Vytvořenou mapovou kompozici je možné použít tak, že se vybere ze seznamu mapových kompozic na záložce Mapové kompozice. Ihned po výběru dojde k překreslení mapy.

Mapové kompozice

Pro manipulaci s mapovými kompozicemi se použijí možnosti dostupné pod seznamem mapových kompozic. K dispozici jsou následující možnosti:

 • Vytvoření nové kompozice – zadáním názvu do textového pole „Nová kompozice“ a poté stisknutím volby „Uložit“.
 • Aktualizace kompozice – nejprve se vybere požadovaná kompozice ze seznamu a provedou se požadované úpravy; (např. v textovém poli „Aktualizace kompozice“ můžete změnit název kompozice). Dokončení úprav se potvrdí stisknutím volby „Aktualizovat“.
 • Odstranění kompozice - v seznamu se vybere požadovaná kompozice a poté stisknutím tlačítka „Smazat“. Chce-li uživatel smazat všechny kompozice v seznamu, zatrhne se možnost „všechny kompozice“.
 • URL odkaz – stisknutím volby „Generovat“ se vytvoří URL odkaz, který směřuje přímo na vybranou kompozici.

Poznámka:
Pro nepřihlášené uživatele je práce s mapovou kompozicí dočasná po dobu aktuálního sezení.
Pro přihlášené uživatele jsou výsledky práce s mapovou kompozicí uloženy mezi vlastní mapové kompozice, podrobněji v kapitole „Správa vlastních mapových kompozic“.
Pro přihlášené uživatele s oprávněním administrátor jsou k dispozici další nástroje, které jsou podrobněji popsány v Administrátorské příručce.

Tooltip / Maptip

Záložka Tooltip / Maptip umožňuje uživateli povolit / zakázat zobrazování administrátorem předpřipravených tooltipů, maptipů ve vybrané mapové kompozici.

Tooltip / Maptip

Výsledkem zobrazení v mapě v dané mapové kompozici je dialogové okno zobrazující vybrané informace daného objektu. Informace pro tooltip se zobrazí po nájezdu myší na objekt, informace pro maptip se zobrazí po kliknutí do mapy.
Příklad maptipu je uveden na následujícím obrázku.

Příklad maptipu

TIP: Maptip podporuje zobrazení URL s možností prokliku na další informace, webové stránky.

Základní metadata

Záložka není trvale zobrazena. Zobrazí se v případě spuštění ze záložky Tabulka obsahu u vybrané mapové služby kliknutím na ikonu Zobrazení základních metadat.
Záložka obsahuje základní informace o mapové službě, a to

 • název,
 • popis,
 • URL,
 • Typ mapové služby,
 • Datum aktualizace.

Informace jsou doplněny o odkaz pro zobrazení detailních metadat výpisem z katalogu.

Zobrazení základních metadat

Informace o objektu

Ikona pro nástroj Informace o objektu

Po kliknutí na ikonu Informace o objektu se otevře dialogové okno, ve kterém vyberete téma pro dotazování. Nástroj slouží k zjištění atributových informací ze zobrazených dat v mapě.

Pro identifikaci prvků v mapě je nutné ze seznamu zvolit Službu a v rámci ní konkrétní Vrstvu, k jakým se budou zjišťované informace získávat. V rámci nabídky Služba se vybírá z mapových služeb uvedených v Tabulce obsahu (= připojených do geoportálu), tedy například z ÚKM (účelová katastrální mapa), ÚPD apod. V rámci nabídky Vrstva se vybírá z konkrétních vrstev umístěných pod zvolenou Službou. Například ze zvolené služby ÚKM (účelová katastrální mapa) bude možno vybírat z vrstev Budovy, Parcely, apod. Při prvním spuštění nástroje je defaultně nastaveno prohledávání všech zapnutých mapových služeb a v rámci nich zapnutých mapových vrstev.

Informace o objektu

TIP: Pokud nechcete vztahovat okruh hledaných informací pouze na některé konkrétní Služby a Vrstvy, vyberte možnosti „všechny služby“ a „všechny vrstvy“.
Dále je možné z nabídky Přiblížení/posun ovlivnit způsob chování mapového pole při zjišťování informací o konkrétním objektu. Volbou „přibližovat“ se po výběru objektu, ke kterému zjišťujeme informace, na tento objekt mapové pole vycentruje a přiblíží. Volbou „posunout“ se mapové pole na vybraný prvek pouze vycentruje, a volbou „zachovat“ zůstane poloha mapového pole vůči nově vybranému prvku/prvkům neměnná (mapa se nemění).
Nakonec se vybere Typ hledání - způsob dotázání se na informace do mapy - kliknutím na ikonu bodu, linie, obdélníku, polygonu, nebo kruhu. Při spuštění nástroje je primárně zvolena identifikace bodem. Po zvolení jednoho ze způsobu je identifikace aktivována. V případě nutnosti posunu v mapě, je možné opětovným kliknutím na dané tlačítko, identifikaci deaktivovat.
Pro volbu bod se klikne jednou do mapy. Pro volbu linie se několika kliknutími po sobě vyznačí linie, která se ukončí dvojklikem. Obdélníkovou oblast se vyznačí v mapě tažením myši se současným přidržením levého tlačítka myši. Pro volbu polygon kliknutím do mapy určíte vrcholy polygonu – ukončí se dvojklikem. Oblast kruhu se vyznačí přidržením levého tlačítka myši a jejím tažením, kdy se tak zvětšuje plocha kruhu. Uvolněním tlačítka myši dojde k dokončení kruhu.
Jsou-li označené a vybrané oblasti nalezeny prvky ve vybrané vrstvě, všechny se v mapě vysvítí světle modrou barvou a první z nich je zvýrazněn červeně. Do formuláře jsou načteny informace o prvním z nich (který je v mapě červenou barvou) ve formě atributové tabulky.

Výsledek použití nástroje Informace o objektu

K aktuálnímu výběru je možné přidávat další prvky pomocí držení tlačítka CTRL a další identifikaci prvků v mapě stejným postupem uvedeným výše. Pokud není tlačítko CTRL drženo, je v mapě proveden nový výběr.
Vlevo je k dispozici rozbalovací nabídka, která nalezené objektu strukturuje dle struktury v Tabulce obsahu (Služba -> Vrstva), v menu je možné vybírat ze všech dalších nalezených prvků. Kliknutím na daný prvek se zobrazí jeho atributy. V rozbalovacím menu je možné vybrat více nalezených prvků držením tlačítka CTRL. Dále je možné vybrat všechny nalezené prvky v rámci Služby/Vrstvy kliknutím na složku dané Služby/Vrstvy.
Seznam nalezených prvků lze vymazat pomocí volby Volba pro vymazání formuláře.

Vyhledávání

Ikona pro nástroj Vyhledávání

Nástroj Vyhledávání slouží k nalezení prvku/prvků a jejich atributů na základě zvolených kritérií. K dispozici jsou následující možnosti, z nichž možnosti Služba, Vrstva a Přiblížení/posun fungují stejným způsobem jako v případě nástroje Informace o objektu.

Formulář Vyhledávání
 • Služba – vybere se požadovaná mapová služba, ve které se budou objekty vyhledávat - v seznamu se zobrazí všechny mapové služby, které jsou přidány do mapy.
 • Vrstva – vybere se požadovaná vrstva mapové služby, ze které se budou objekty vyhledávat.
 • Přiblížení/posun – nastavení, jak si uživatel přeje, aby se chovalo mapové pole při vyhledávání konkrétního objektu.
  • Přibližovat - po vyhledání objektu na tento objekt mapové pole přiblížit a vycentrovat.
  • Posunout - mapové pole na vyhledaný objekt pouze vycentrovat.
  • Zachovat - poloha mapového pole vůči nově vyhledanému prvku/prvkům zůstane neměnná.
 • Volby – tímto nástrojem je možné filtrovat budoucí okruh hledaných objektů buď atributově, nebo prostorově, či kombinací obou možností.
  • Atributy
   • Bez omezení - hledat ve všech atributech
   • Omezit atributy – zužuje oblast hledání; nutno definovat požadovaná kritéria (Název atributu z vybrané vrstvy, operace, hodnota atributu). Příklad: Chceme-li vyhledat pouze takové parcely, u nichž je výměra menší než 10 m2, budeme postupovat podle obrázku.

   • Příklad vyhledávání

    Kliknutím na ikonu "plus" je možné přidat další kritéria vyhledávání. V rámci jednoho vyhledávání je možné použít maximálně 5 omezujících kritérií. Kliknutím na ikonu "mínus" je naopak možné počet kritérií redukovat.

    TIP: Pro zjištění skutečně použitých hodnot u vybraného parametru je možno použít rozevírací nabídku vedle ikony "plus". Tato operace může být časově náročná.

  • Polohou v mapě (prostorová podmínka)
   • Bez omezení - vyhledávání z celého prostorového rozsahu dat
   • Zobrazená mapa - vyhledávání prvků z aktuálního výřezu mapy zobrazeném v mapovém poli
   • Výběr hledaných prvků pomocí polygonu - oblast vyhledávání lze definovat obdélníkem, polygonem, kruhovou plochou
   • Obalová zóna - kruhová plocha o zadaném poloměru udávaném v metrech. Kliknutím do mapy se vytvoří obalová zóna o požadovaném poloměru kolem zvoleného bodu
   • Navíc lze zatrhnout „součet vyhledaných“ a definovat atribut, jehož hodnoty budou sečteny.
Výsledek vyhledávání

Po nastavení všech parametrů volbou "Vyhledat"zahájíte vyhledávání a nalezené objekty se zobrazí pod sebou v atributové tabulce.
Vybráním objektu v tabulce záznamů pomocí myši dojde k jeho vysvícení v mapě (je-li zatržena možnost „Přibližovat“, dojde vždy po vybrání prvku v tabulce k automatickému přiblížení na objekt). Nalezené objekty je možné vyexportovat do formátu CSV. Je možné buď exportovat všechny záznamy volbou "Export vše", nebo záznamy pouze v tabulce ručně vybrané, a to pomocí volby "Export vybrané". Pro výběr více záznamů se použije funkčnost tlačítek SHIFT/CTRL.
Nalezené záznamy lze smazat pomocí volby Volba pro vymazání formuláře a následně zadat nová kritéria vyhledávání.

Měření

Ikona pro nástroj Měření

V mapě lze zobrazit souřadnice v konkrétním místě a provádět měření délek a ploch. Měření ploch je dostupné v uživatelem definovaném polygonu, měření délek v uživatelem definované linii, která může mít tvar jednoduché linie, ale i složitější lomené čáry. Pro definitivní výsledek měření je vždy potřeba měření ukončit dvojklikem.

 • Nástroj pro zobrazení souřadnic
 • Nástroj se aktivuje ikonou Měření - souřadnice. V rámci tohoto nástroje je možné v dialogovém okně zobrazit zeměpisné souřadnice v souřadnicových systémech S–JTSK / East North, S-JTSK a WGS84. Posunem kurzoru nad mapou se zobrazí souřadnice v daném místě. Po kliknutí do mapy jsou souřadnice z vybraných (zatržených) souřadných systémů zobrazeny v novém dialogovém okně s možností zkopírovat údaje do schránky a vložit do jiných programů. Výsledek takovéto kopie poté vypadá například následovně:

  • S-JTSK / East North: X = -647806.91 Y = -1115976.37
  • S-JTSK: Y = 647806.91 X = 1115976.37
  • WGS84 (GPS): N = 49°32'42'' E = 15°51'34''
  • WGS84 (GPS): N = 49.5450 E = 15,8594
  Měření - výsledek

 • Nástroj pro měření plochy polygonu
 • Nástroj se aktivuje kliknutím na ikonu Měření - plocha. Postupným klikáním do mapy určujete vrcholy polygonu, z něhož se následně vypočítává plocha a obvod výsledného útvaru. Výsledný útvar ukončíte dvojklikem. V rámci měření plochy má uživatel možnost zobrazit si výsledek měření v různých plošných jednotkách. Na následujícím obrázku je příklad zjištění orientační hodnoty plochy (v m2) pomocí tohoto nástroje. Měření - výsledek

 • Nástroj pro měření délky
 • Pro měření délky linie zvolte ikonu Měření - délka. Klikáním do mapy se určí počátek linie, její lomové body a její konec. Po umístění každého lomového bodu se zobrazuje aktuální délka zadané linie. Měření se ukončí dvojklikem. Podobně jako v případě měření ploch, tak i zde má uživatel možnost zobrazit výslednou hodnotu v různých délkových jednotkách. Na následujícím obrázku je znázorněna délka výsledné modré linie složené z několika lomových bodů. Měření - výsledek

TIP: Pro započetí nového měření doporučujeme vždy kliknout na ikonu Měření - plocha, či Měření - délka.

Poznámky

Ikona pro nástroj Poznámky

Poznámky v mapě slouží přímo uživatelům geoportálu k zaznamenání důležitých informací přímo do mapy bez administrátorských úprav mapových vrstev. Každý uživatel má právo vytvářet a mazat poznámky, přičemž poznámky se uloží, pokud je uživatel přihlášen.
Poznámky se ukládají k přihlášenému uživateli a k vybrané mapové kompozici. Při změně mapové kompozice se změní i zákres poznámek. Uživatel má možnost uložit poznámku vlastní a veřejnou. Vlastní poznámku uvidí jen pod svým uživatelským účtem, veřejnou uvidí všichni uživatelé.

Poznámky

Po otevření dialogu s poznámkami má uživatel tyto možnosti:

 • Vytvořit novou poznámku – nastaví se požadovaný vzhled (barevný Styl, pozadí, tloušťka čáry, velikost fontu), zadá se popis do pole Text, zvolí se Typ geometrie a poté se zanese poznámka do mapy. Po dokončení je možné poznámku rozkliknout a přečíst si její obsah. Vkládat popis do poznámky není povinné, ale volného textového pole bude uživatel na tento fakt upozorněni dialogovým oknem, které stačí jen potvrdit.
 • Rozkliknutí poznámky v mapě
 • Odstranění poznámky
  • Pro odstranění konkrétní poznámky se stiskne volba "výběrem" a poté se klikne na požadovanou poznámku. Je možné smazat i více poznámek pomocí tažení myši a stisknutého levého tlačítka nad mapou s poznámkami, čímž se vytvoří ohraničující pravoúhelník, z něhož budou poznámky vymazány. Po puštění levého tlačítka myši se objeví dialogové okno o potvrzení smazání.
  • Pro odstranění všech poznámek se stiskne volba "všechny". Objeví se dialogové okno, kde uživatel svou volbu potvrdí, čímž se smažou všechny uživatelem vytvořené poznámky. Veřejné poznámky patřící jinému uživateli nebudou fyzicky smazány, ale budou pouze dočasně skryty.

Záložky

Ikona pro nástroj Záložky

Mapové záložky slouží k uložení aktuálního výřezu (rozsahu) mapy. Není-li uživatel přihlášen do systému, je uložení záložek platné po dobu práce se systémem, po uzavření internetového prohlížeče se uložení ztrácí. Je-li uživatel přihlášen, jsou vytvářené záložky uloženy k jeho profilu do systému. Běžný uživatel může vytvářet záložky pouze své (ostatní uživatelé je nevidí).
Pro použití dříve uložené záložky se klikne na vybranou záložku v seznamu jedním prostým kliknutím, mapa se přesune.
Při správě mapových záložek jsou uživateli dostupné následující možnosti:

 • Vytvoření nové záložky – nejprve uživatel přesune výřez mapy na požadované místo, pak klikne na tlačítko "Přidat záložku". Danou záložku pojmenuje tím, že vyplní její název do nově vytvořeného pole a uloží kliknutím opět na tlačítko "Přidat záložku", případně klávesou Enter. Nová záložka se objeví v seznamu, viz obrázek.
 • Záložky
 • Úprava záložky – uživatel přesune výřez mapy na novou pozici, kterou chce přidělit již existující záložce. Ze seznamu záložek (obrázek výše) zvolí existující záložku, kterou si přeje upravit. Kliknutím na ikonu Editace. V textovém okně má uživatel možnost záložku přejmenovat. Novou pozici záložky a případný nový název potvrdí uživatel klávesou Enter.
 • Odstranění záložky - V seznamu uživatel vybere požadovanou záložku a klikne na k ní vztažené ikonu Zrušení záložky. Záložka se bude smazána ihned, bez potvrzovacího dialogového okna.

Tisk mapy

Ikona pro nástroj Tisk

Tisk a export mapy vytvoří výstup dle aktuálního nastavení mapového výřezu (obsah a rozsah mapy) a dle uživatelem zvolených parametrů:

Tisk
 • Nadpis – specifikuje nadpis vytvářeného tisku. Přednastavený nadpis je „Tiskový výstup z Geoportálu DMVS Vysočina“
 • Podnadpis – v případě dlouhého nadpisu lze využít tohoto pole.
 • Typ – zde se specifikuje výstupní formát mapy. Mapu je možné uložit do formátu PDF, nebo exportovat do zvoleného obrázkového formátu typu PNG, JPG, nebo GIF.
 • Volby – v této nabídce má uživatel možnost uložit mapu navíc s legendou, případně s logem Kraje Vysočina.
 • Upřednostnit – v rámci exportu může uživatel vybírat z nabídky buď zachování měřítka mapy, nebo zachování prostorového rozsahu zobrazených dat v mapovém poli (měřítko bude přizpůsobeno).
 • DPI – volba kvality výstupní mapy v jednotkách DPI.
 • Volba formátu (A4, A3, apod.) a orientace stránky (na výšku/na šířku) případně možnost pouze mapa – kliknutím na šipku v rámci volby Tisk mapy se zobrazí nabídka formátu a orientace stránky, viz obrázek. Tisk - volba Volbou formátu je zároveň tisk potvrzen a v novém okně se zobrazí náhled vygenerovaného exportu mapy, ten je dále možné uložit/vytisknout. V případě kliknutí rovnou na tlačítko Tisk mapy je vygenerován výstup ve formátu A3 na šířku.

Katastr Nemovitostí

Ikona pro nástroj Katastr Nemovitostí

Součástí mapy je možnost vyhledávání Parcel nebo Budov v nástroji Katastr nemovitostí. V nástroji uživatel volí, co chce vyhledat – parcely nebo budovy.
Hvězdičkou jsou označeny atributy, které je třeba vyplnit.

Katastr Nemovitostí - formulář pro zadání
 • Parcely lze vyhledávat zadáním hodnot do polí:
  • Katastrální území a číslo parcely
  • Vlastník a jiný oprávněný
  • List vlastnictví
  • Druh pozemku
  • IČO
 • Budovy lze vyhledávat zadáním hodnot do polí:
  • Obec a číslo budovy
  • Katastrální území a číslo budovy
  • Vlastník a jiný oprávněný

Výběr parcel nebo budov lze dělat i kreslením mapě pomocí:

 • Bodu – kliknutím do mapy vyhledáte parcelu/budovu
 • Linie – vykreslením linie vyhledáte parcely/budovy
 • Obdélníku – vykreslením obdélníku v mapě vyhledáte parcely/budovy nacházející se v zadané oblasti
 • Polygonu – vykreslením polygonu v mapě vyhledáte parcely/budovy nacházející se v zadané oblasti

Vyhledané záznamy se zobrazí v okně Katastr nemovitostí – Vyhledané záznamy (počet záznamů) a je možné je uložit do souboru ve formátu CSV.
Katastr Nemovitostí - zobrazení nalezených záznamů
Kliknutím na jeden z vyhledaných záznamů se zobrazí podrobné informace k parcele nebo budově. Vybraný záznam lze také zobrazit v Nahlížení do katastru (volba „ČÚZK“), zobrazit si detail parcely ve Veřejném dálkovém přístupu (volba „RÚIAN“), zobrazit podrobné informace a vytisknout si je (volba „Tisk“) a zobrazit si sousední parcely. Volba „Sousední“ zvýrazní sousední parcely k parcele vybrané.

Data územního plánování

Ikona pro nástroj Data územního plánování

Aplikace nabízí 2 možnosti vyhledání dat územního plánování za jednotlivé obce. Data je možné vyhledat výběrem v mapě nebo ze seznamu.
Data ÚP - formulář
Hledání v mapě je možné:

 • Identifikací území bodem v mapě
 • Identifikací území obdélníkem
 • Identifikací území polygonem

Výběrem ze seznamu – nejprve vyberte základní vrstvu, následně požadované ORP a požadovanou obec. Objeví se seznam dokumentů, které lze stáhnout a zobrazit. Na následujícím obrázku je výsledek hledání dokumentů ÚP pro obec Hojanovice.

Data ÚP - zobrazení nalezených záznamů

Editace

Ikona pro nástroj Editace

Aplikace umožňuje editovat prvky prostřednictvím publikovaných editačních feature služeb. V prostředí aplikace je možné editovat body, linie i plochy, pokud jsou připravené formou feature služby. Nejdříve je třeba prostřednictvím nástroje Obsah mapy přidat editační službu. Po přidání editační služby se v okně Editace v poli Vrstva objeví služba, kterou může uživatel editovat.

Editace

Vytvoření nového prvku

Po výběru tématu se nabídne vytvoření nového prvku se symbolikou, která je u tohoto tématu nadefinována. Je-li definováno více symbolik (např. podle hodnoty některého z atributů), nabídne se více variant a uživatel jednu z nich vybere před začátkem vytváření zákresu do mapy. Po zakreslení geometrie v mapě se nabídne tabulka s atributy a po jejich naplnění je prvek uložen.

Editace

Pro jakýkoliv úkon editace je potřeba nejprve vybrat prvky, které budou editovány. K tomu slouží nástroj nový výběr v řadě funkčních tlačítek.

Editace - lišta

Nástroje pro editaci stávajících prvků umožňují:

 • Nový výběr
 • Přidat do výběru
 • Odečíst z výběru
 • Vyčistit výběr
 • Zobrazit atributy
 • Polylinie od ruky
 • Polylinie
 • Smazat
 • Vyjmout
 • Spojení
 • Změnit tvar
 • Vrátit (krok zpět)
 • Znovu (krok dopředu)

Rychlá navigace

Geoportál umožňuje rychlý přesun mapy na požadované místo, které uživatel definuje buď pomocí fulltextu, nebo jednou z možností:

 • Adresní místa,
 • Parcely,
 • Katastrální území,
 • Části obcí,
 • Obec,
 • Ulice.
Rychlá navigace

Po zahájení psaní názvu územní jednotky, našeptávač nabídne odpovídající možnosti, vyberte jednu z nich.
Po zadání místa se mapa přesune na zadanou územní jednotku, která je označena špendlíkem. Měřítko mapy se nezmění.

Aplikace, mapové služby, datové sady

Jedním z účelů Geoportálu je poskytnout informace o datových zdrojích a aplikacích, které má Kraj Vysočina k dispozici. Tyto informace jsou v geoportálu rozděleny do tří sekcí – aplikace, mapové služby a datové sady. Podle typu informace se liší i možnost práce s ní, kterou portál nabízí. U každého typu informace je dostupný metadatový popis a je-li k dispozici, pak také licenční ujednání. Aplikace jsou ve většině případů zpřístupněny k použití uživateli prostřednictvím odkazu uvedeného přímo u popisu aplikace. Datové sady uvedené na tomto webu jsou přístupné uživatelům prostřednictvím objednávkového systému. Mapové služby mohou být dostupné uživateli přímo nebo prostřednictvím objednávkového systému (viz níže).

Vyhledávání

Vyhledávání v aplikacích, mapových službách a datových sadách je přístupné jak u každé této sekce samostatně, tak společně pro všechny tři typy poskytovaných informací. Ve vyhledávání je k dispozici několik variant nastavení vyhledávače. Každou část vyhledávače lze použít samostatně nebo je kombinovat.

Jsou k dispozici tyto možnosti vyhledávání:

 • zadání hledaného výrazu – vyhledávání probíhá v názvu i v popisu,
 • volba typu zdroje – zamáčknutím příslušného tlačítka vyřadíte zvolený typ informace z vyhledávání,
 • volba tématické kategorie – výběr z předdefinované nabídky,
 • volba tématu prostorových dat – výběr z předdefinované nabídky,
 • volba podmínek pro přístup – filtr na licenční ujednání,
 • výběr územního členění – výběr z nabídky územních správních celků,
 • zadání časové platnosti publikace, vytvoření, poslední revize či obsahu dat,
 • volba katalogu pro vyhledávání:
  • vyhledávání katalogovou službou Geoportálu Kraje Vysočina,
  • vyhledávání katalogovou službou na Geoportálu Cenie,
  • vyhledávání libovolnou katalogovou službou, kterou uživatel zadá (bez kontroly správnosti zadané URL), přednastavena je katalogová služba Jihomoravského geoportálu,
 • prostorové omezení – přehledovou mapku přibližte na požadovanou oblast.

Po stisknutí tl. Hledat jsou zobrazeny informace o aplikacích, mapových službách a datových sadách, které odpovídají vyhledávacím parametrům.

Vyhledávání

Objednávky

Systém Geoportálu přináší přihlášeným uživatelům možnost získání vybraných dat Kraje. Slouží k tomu objednávkový systém umístěný pod položkou menu „Objednávka dat“.

Princip fungování objednávek

Objednávky dat fungují podobně jako klasický e-shop, ve kterém uživatel z nabízených produktů vybere ty, o které má zájem, následně je zaplatí a poté obdrží data. Jednotlivý postup při vyřízení objednávky je následující:

 • Pro přístup k objednávkám je potřeba, aby byl uživatel v systému registrován a přihlášen.
 • Uživatel vytvoří objednávku (podrobněji viz níže).
 • Správce objednávkového systému prověří licenční ujednání objednaných produktů a vyhodnotí, zda bude objednávka schválena.
 • Uživatel obdrží zprávu o potvrzení objednávky a je-li požadována platba za objednané produkty, zaplatí je.
 • Po zaplacení objednaných produktů správce objednávkového systému do Geoportálu nahraje data, uživateli je zaslán e-mail s informací, že data jsou připravena k vyzvednutí.
 • Uživatel v systému (v sekci Můj účet - Objednávky) vyzvedne data.

Vytvoření objednávky

Pod položkou „Objednávka dat“ je seznam produktů k objednání. Jsou zde dvě varianty objednání dat:

 • výběr produktu ze seznamu nabízených,
 • poptávka na produkt, který v nabídce není, tzv. nestandardní objednávka.

Objednání produktu z nabídky

V nabídce produktů lze vyhledávat kombinací dvou parametrů

 • zadáním textu – vyhledává se v názvech produktů i v popisech,
 • vybráním oblasti – oblast nastavená v přehledové mapce je zvolena jako omezující pravidlo pro vyhledávaná data.
Vytvoření objednávky

V seznamu nabízených produktů je vždy uveden název produktu, krátký popis a odkaz na podrobnosti produktu. Zde jsou uvedeny informace o licenčním ujednání, ceně, typu produktu, jeho zařazení do kategorií produktu a další doplňující informace. Vybrané produkty vložte do košíku a pokračujte ve výběru produktů nebo přejděte na další krok objednávky tlačítkem „Pokračovat“ – rekapitulace obsahu nákupního košíku. Zde je možnost některé produkty z košíku odebrat. Dalším krokem je vyplnění údajů o objednavateli. Zde jsou převzaty informace o přihlášeném uživateli – dodací adresa. V případě potřeby je toto možné změnit. Následuje rekapitulace ceny a výběr typu platby. Po potvrzení všech těchto kroků je v závěrečné rekapitulaci potřeba potvrdit souhlas s licenčními ujednáními objednaných produktů a následně objednávku odeslat. Po odeslání máte možnost vstoupit do prohlížení svých objednávek, viz níže.

Vytvoření objednávky

Nestandardní objednávka

Pokud v seznamu produktů není k dispozici požadovaný produkt, je zde možnost nestandardní objednávky. Na úvodní stránce „Objednávky dat“ je pro tento účel speciální tlačítko „Nestandardní objednávka“, které vede na jednoduchý formulář. Do tohoto formuláře jsou převzaty informace z účtu uživatele (dodací adresa) a je zde vstupní textové pole určené pro slovní popis poptávaných dat. Takto vyplněnou objednávku odešlete tlačítkem „Odeslat objednávku“. Je rovněž zařazena do seznamu objednávek přihlášeného uživatele (viz následující kapitola).

Předávací protokol

Pro objednaná data musí objednatel vytisknout a podepsat předávací protokol. Protokol musí být zaslán na adresu dodavatele:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky, oddělení správy GIS, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Po obdržení předávacího protokolu na straně dodavatele mohou být data vydána.

Sledování vlastních objednávek

Sledování vlastních objednávek

Po přihlášení má uživatel v nabídce menu položku „Můj účet“, ve které je sekce „Objednávky“. Zde je přehled všech objednávek, které uživatel učinil. U každé objednávky je uvedeno, v jakém stavu se nachází. Tyto stavy jsou:

 • rozpracována,
 • odeslána,
 • potvrzena,
 • vyřizuje se,
 • vyřízena,
 • zrušena,
 • data nachystána,
 • vyzvednutí dat.

O probíhajícím stavu objednávky je uživatel informován e-mailem. Změnu stavu objednávky řídí správce systému objednávek. Po rozkliknutí detailu objednávky se objeví souhrnné informace k uskutečněné objednávce. K dispozici je tisk předávacího protokolu. Správce objednávek kontroluje, zda proběhla platba, zda byl vytvořen předávací protokol. Poté správce GIS připraví data pro tuto objednávku. Jsou-li data připravena k vyzvednutí, lze objednaná data vyzvednout v tomto detailu kliknutím na tl. „Vyzvednout data“.

Správa uživatelského účtu

Po přihlášení do Geoportálu přibude v hlavním menu položka „Můj účet“. Zde má uživatel přístup ke všem typům informací a nastavení, které souvisejí s jeho účtem. Jsou to:

 • mapové kompozice,
 • záložky v mapě,
 • osobní údaje,
 • objednávky – viz kapitola v části dokumentu „Objednávky“.

Správa vlastních mapových kompozic

Správa vlastních mapových kompozic

Zde je uveden přehled mapových kompozic, které jsou uloženy u účtu přihlášeného uživatele. U každé kompozice je barevně odlišeno, zda je aktivní či nikoliv. Zelené jsou aktivní a nabízí se v mapové části, šedé jsou neaktivní a nenabízí se. U kompozic lze zde také provést některé úpravy. Po kliknutí na tl. „Editovat“ má uživatel možnost změnit:

Správa vlastních mapových kompozic
 • název kompozice,
 • povolit v mapě = nastavení aktivní / neaktivní – neaktivní se v mapě nenabízí v nabídce mapových kompozic,
 • výchozí kompozice – při spuštění mapy bude použita jako výchozí tato kompozice (je-li tato volba zvolena u více kompozic, vybere se při spuštění první podle abecedy),
 • smazání kompozice.

Správa vlastních záložek

Správa vlastních záložek

Mapové záložky, které uživatel vytvořil v části mapy, jsou zde uvedeny v tabulkovém přehledu. Zelenou barvou jsou d tabulce podbarveny aktivní záložky, šedou ty, které se v aplikaci nenabízí. Za tlačítkem „Editovat“ se skrývá možnost změny:

Správa vlastních záložek
 • názvu záložky,
 • stavu – nastavení aktivní / neaktivní,
 • smazání záložky.

Správa osobních údajů

V této sekci osobního nastavení má uživatel možnost změny osobních údajů počínaje jménem, kontaktní a dodací adresou, až po změnu hesla. Změna hesla probíhá automatickým vygenerováním systémem, nové heslo je pak zasláno uživateli na jeho e-mail.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz