ÚAP ORP - Ochrana přírody a krajiny

Metadata

File Identifier: {7E498E8D-DDF5-4BA9-B3E1-48D8527FF729}
Metadata Language: Czech
Resource Type: Service
Metadata Date: 2014-04-09
Metadata Standard Name: INSPIRE Metadata Implementing Rules
Metadata Standard Version: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Version 1.2)
Metadata Point of Contact
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Custodian
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Reference System
Code: 5514 ()

Service Identification

Title: ÚAP ORP - Ochrana přírody a krajiny
Publication Date: 2013-01-18
Identifier: {BF1837FC-BA63-48FE-8A4C-6FBA843F027F}
Abstract: Služba obsahuje vrstvy A021 – A023 a A026 – A032, A034 – A036 a B033, konkrétně jde o tyto jevy: územní systém ekologické stability včetně ochranného pásma národního biokoridoru, významné krajinné prvky registrované či ze zákona, chráněné krajinné oblasti včetně zonace, národní přírodní rezervace a památky, přírodní rezervace a památky, přírodní parky, památné stromy, lokality NATURA 2000 – evropsky významné lokality a ptačí oblasti, lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem a hranice biochor.
Service Type: other
Organisation
Organisation Name: Kraj Vysočina
Role: Point Of Contact
E-Mail Address: geoportal@kr-vysocina.cz
Thumbnail
Browse Graphic: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Data/Sluzby/ORP_priroda.PNG
Browse Graphic Caption: ÚAP ORP - Ochrana přírody a krajiny
Keyword Collection
humanGeographicViewer, infoFeatureAccessService, infoMapAccessService, infoCoverageAccessService, infoProductAccessService, (ISO 19119 service taxonomy)
režim využití území, (GEMET - Concepts, version 2.4)
úap, ORP, územně analytické podklady, data o území, příroda, životní sprostředí,
Geographic
West Bounding Longitude: 14.80
East Bounding Longitude: 16.60
North Bounding Latitude: 49.99
South Bounding Latitude: 48.80
Operation
Operation Name: None
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Priroda_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest
Use Limitation
Data slouží výhradně pro interní využití v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Data nelze užít pro veřejné použití. Umožněna je pouze funkce prohlížení.
Legal Constraints
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;

Distribution

Transfer Options
URL: http://geoportal.kr-vysocina.cz/ArcGIS/rest/services/UAP_ORP/Priroda_orp/MapServer
Protocol: ESRI:MAP-10.1-http-rest

Quality

Scope
Service
Conformance Result
Validation Performed:
Explanation: None
Specification
Title: None
Publication Date: 3013-01-18