ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

UAP/Hodnoty (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com Map   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS.com Map

Service Description: Mapová kompozice Územně analytické podklady Kraje Vysočina vychází ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s § 4-5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description: Y:\GIS_DATA\10_VY\8019\OUTPUT\DATA\UAP.gdb\Administrativni_Cleneni

Copyright Text:

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 2048

MaxImageWidth: 2048

Supported Query Formats: JSON, AMF

Min Scale: 0

Max Scale: 0Child Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Return Updates   Generate KML